با استفاده از ماژول ها میتوان سیستم روشنایی، پرده های برقی و فن کوئل را کنترل کرد